สมัครทดสอบ PreEnt : Pre Entrance 2020

หมายเหตุ

PreGifted_M.1: Gifted ม.1,PreCadet_M.1: เตรียมทหาร ม.1,PreEP_M.1: EP ม.1,
PreIP_M.4 : Pre International Program.

หมายเหตุ

PreEnt_M.1: ห้องเรียนปกติ

รหัสผ่าน

ให้ใช้วันเดือนปีเกิดเช่น 1 ก.พ. 2550 ให้กรอก 01022550 เพื่อสะดวกในการจำ